Минимална плата

Објава на минимална плата

Врз основа на членот 4 став (2) од Законот за минимална плата во Република Македонија (Службен весник на Република Македонија, бр.11/12 и 30/14), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА
 

Висината на минималната плата во бруто износ во Република Македонија за 2014 година изнесува 13.140,00 денари.
("Службен весник на РМ", бр.44 од 5 март 2014 година)

Плата по оддели