Бајрактар на 63-тата сесија на Комисијата за наркотични дроги во Виена

Заменик министерот за труд и социјална политика Ѓонул Бајрактар учествуваше во работата на 63-тата сесија на Комисијата за наркотични дроги на ОН во Виена. На сесијата, организирана од UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), заменик министерот Бајрактар рече дека употребата на дроги негативно се рефлектира на севкупното човечко живеење и функционирање, на индивидуален, професионален, семен и социјален план, предизвикувајќи  големи човечки страдања и загуби.

„Употребата и нелегалните активности поврзани со дрога се сериозна национална и интернационална  состојба која треба да се разгледува во глобален контекст. Дрогата не е едноставен проблем бидејќи е закана за сигурноста, безбедноста, здравјето и благосостојбата, просперитетот на популацијата, особено на младината. Опфаќа голем број на аспекти кои се испреплетуваат меѓусебно: здравствени, социјални, кривични, етички, кои сами по себе претставуват предизвик. Феноменот поврзан со дрога и мерките и активностите кои треба да се преземат се комплексни и во широк континуум кој опфаќа превенција, третман, намалување на штети, социјална реинтеграција, правна контрола, спроведување на закон, особено имајќи предвид дека употребата на дрогата, трендовите, како и нелегалното производство и трговија со дрога се многу динамични, постојано се менуваат“, нагласи Бајрактар. 

Република Северна Македонија за прв пат изготви национална стратегија за дрога за периодот од 2006-2012 година, втората национална стратегија е за периодот од 2014-2020 која имаше цел балансиран пристап во имплементирањето на сите делови на стратегијата и сите елементи поврзани со проблемот со дрогата, базиран на евидентирани сознанија од праксата, но исто така и со спроведување на научни истражувања и проценка на состојбите, со цел одредување на мерки како да се надминат истите. Со поддршка на Европската Унија и преку размена на добри пракси, искуства и знаење со сродни институции и стручни лица од земјите на Европската Унија, како и во поширок контекст во рамките на Обединети Нации и земјите членки, Република Северна  Македонија значително ги подобри квалитетот и споредливоста на информациите кои се достапни од повеќе области. Во моментов формирана е работна група за изготвување на третата национална стратегија за дроги во Република Северна Македонија.

Согласно  политиките на Министерството за труд и социјална политика, една од активностите  е развивање на социјални  услуги за ресоцијализација на  корисници на дрога, преку обезбедување на социјална  услуга во Центар за социјална рехабилитација на лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанции и прекурзори, преку Програма за социјална ресоцијализација во терапевтска заедница, финансиски поддржано од буџетот на Министерство за труд и социјална политика. На сесијата на Комисијата за наркотични дроги учествуваа и државниот секретар на МОН Енвер Хусејин и амбасадорот -постојан претставник на РСМ при ОН Игор Џундев.

Bajraktar në sesionin e 63-të të Komisionit për droga narkotike në Vjenë 

Zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjonul Bajraktar, ka marrë pjesë në punimet e sesionit të 63-të të Komisionit për droga narkotike të KB-së në Vjenë. Në këtë sesion, të organizuar nga UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) zëvendësministri Bajraktar ka theksuar se përdorimi i drogave reflektohet negativisht në jetën në përgjithësi të njeriut dhe në funksionimin e planit individual, profesional, familjar dhe social, duke shkaktuar dëme dhe humbje të mëdha. 

“Përdorimi i aktiviteteve jolegale që ndërlidhen me drogë është gjendje serioze nacionale dhe internacionale që duhet të shqyrtohet në kontekst global. Droga nuk është problemi i vetëm sepse është kërcënim për sigurinë, shëndetin dhe mirëqenien, prosperitetin e popullatës, veçanërisht të të rinjve. Përfshin një numër të madh të aspekteve të ndërthurura, si atë sëndetësor, social, kriminal, etik, të cilat në vetvete janë një sfidë. Fenomeni i lidhur me drogën dhe masat dhe aktivitetet që duhen të ndërmerren janë komplekse dhe në një vazhdim të gjerë që përfshin parandalimin, trajtimin, uljen e dëmit, ri-integrimin social, kontrollin ligjor, zbatimin e ligjit, veçanërisht duke pasur parasysh që përdorimi i drogës, trendet, si dhe prodhimi dhe trafikimi i paligjshëm i drogave janë shumë dinamike dhe ndryshojnë vazhdimisht”, theksoi Bajraktar. 

Republika e Maqedonisë së Veriut për herë të parë ka përpiluar Strategji nacionale për droga për periudhën prej vitit 2006-2012, kurse strategjia e dytë nacionale është për periudhën prej vitit 2014-2020 që kishte për qëllim qasjen e balancuar në implementimin e të gjitha elementeve që ndërlidhen me drogën, bazuar në të dhënat e evidentuara nga praktika, por gjithashtu edhe me zbatimin e hulumtimeve shkencore dhe vlerësimin e gjendjes, me qëllim të përcaktimit të masave se si të tejkalohet të njëjtat. Me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe përmes shkëmbimit të praktikave, përvojave dhe njohurive me institucionet përkatëse dhe specialistëve nga vendet e Bashkimit Evropian, si dhe në kontekst më të gjerë në kuadër të Kombeve të Bashkuara dhe vendet anëtare, Republika e Maqedonisë së Veriut në mënyrë të konsiderueshme ka përmirësuar cilësinë dhe zbatimin e informacioneve që janë të disponueshme nga më shumë aspekte. Aktualisht është formuar grup pune për përpilimin e strategjisë së tretë nacionale për droga në Republikën e Maqedonisë së Veriut. 

Në përputhje me politikat e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, një nga aktivitetet është krijimi i shërbimeve sociale për ri-socializimin e shfrytëzuesve të drogës, përmes sigurimit të shërbimit social në Qendrën për Rehabilitim social të personave që përdorin, respektivisht keqpërdorin drogë dhe substanca tjera psikotrope, përmes Programit për ri-socializim në komunitetin terapeutik, i mbështetur financiarisht nga buxheti i Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. Në sesionin e Komisionit për droga narkotike merr pjesë edhe sekretari shtetëror i MASH-it, Enver Husejin dhe ambasadori – përfaqësuesi i përhershëm i RMV pranë KB-ve, Igor Xhundev.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->