Царовска во Стејт департментот: Работиме на намалување на детската сиромаштија и решавање на проблемите на децата на улица

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска при официјалната посета на Вашингтон, САД се сретна со Марсиа Еугенио, директорка на канцеларијата за детски труд, присилна работа и тргвија со луѓе во Стејт Дeпертментот. На состанокот на којшто присуствуваше и целиот тим на Канцеларијата, Царовска и Еугенио разговараа за реформите коишто Република Северна Македонија ги направи во делот на детската заштита но и за идните процеси поврзани со детската заштита. 

Царовска рече дека за трајно решавање на детската сиромаштија многу е важна социјалната реформа којашто веќе се спроведува во Северна Македонија. Со неа се извлекуваат најранливите од сиромаштија и истата значи за 20 пати поголем опфат на деца во користењето на детскиот и образовниот додаток, но истовремено и обврска децата редовно да посетуваат училиште. На овој начин се намалува детската сиромаштија, и се овозможува безгрижно детство, детство кое е целосно ослободено од насилство, експлоатација и злоупотреба и ги вклучува децата во образовниот процес.

Царовска истакна дека изминатиот период Министерството за труд и социјална политика презема активнсти за решавање на проблемите со бездомите семејства и нивните деца.Царовска на состанокот рече дека единствен начин да ги детектираме и да почнеме да ги решаваме проблемите со кои се соочуваат децата на улица е да работиме одблизу со нив и нивните семејства, да им овозможиме континуирана помош и поддршка. Токму затоа, ги јакнеме мобилните тимови на Центарот за социјални работи кои постојано се на терен и работат со семејствата. Досега тимовите идентификуваа вкупно 251 дете на улица и Поголемиот дел од нив се без документи, но со директна работа со семејствата децата постепено се внесуваат во образовен процес и редовно ги посетуваат дневните центри за деца на улица.  

Carovska në Departamentin Amerikan të Shtetit: Angazhohemi për uljen e varfërisë së fëmijëve dhe zgjidhjen e problemeve të fëmijëve në rrugë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, gjatë vizitës zyrtare në Uashington të SHBA-ve u takua me Marsia Eugenio, drejtoreshë e Zyrës për punën e fëmijëve, punës së detyrueshme të fëmijëve dhe trafikimit të qenieve njerëzore në Departamentin e Shtetit. Në këtë takim ku mori pjesë i gjithë ekipi i Zyrës, Carovska dhe Eugenio biseduan për reformat që Maqedonia e Veriut i ka kryer në pjesën e mbrojtjes së fëmijëve, por edhe për proceset e ardhshme që ndërlidhen me mbrojtjen e fëmijëve.

Carovska ka theksuar se për zgjidhje të përhershme të varfërisë së fëmijëve, me rëndësi është reforma sociale që tashmë realizohet në Maqedoninë e Veriut. Në të janë përfshirë kategoritë më të rrezikuara dhe e njëjta nënkupton 20 herë përfshirje më të madhe të fëmijëve në shfrytëzimin e shtesës fëmijërore dhe arsimore, por njëkohësisht edhe obligim që fëmijët rregullisht të frekuentojnë shkollimin. Në këtë mënyrë zvogëlohet varfëria e fëmijëve dhe mundësohet fëmijëri pa brenga, fëmijëri pa dhunë, eksploatimi dhe keqpërdorim dhe i përfshinë fëmijët në procesin arsimor.

Carovska ka theksuar se në periudhën e kaluar Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka ndërmarrë aktivitete për zgjidhjen e problemeve për familjet dhe fëmijët e tyre që nuk kanë strehim. 

Carovska në këtë takim ka theksuar se mënyra e vetme për t’i detektuar dhe të fillojmë t’i zgjidhim problemet me të cilat ballafaqohen fëmijët e rrugës është që të punojmë nga afër me ta dhe familjet e tyre, t’u mundësojmë ndihmë dhe mbështetje të vazhdueshme. Prandaj, jemi duke i përforcuar ekipet mobile të Qendrës së Punëve Sociale që janë në terren dhe punojnë me familjet. Deri më tani ekipet profesionale kanë identifikuar gjithsej 251 fëmijë të rrugës dhe pjesa më e madhe e tyre janë pa dokumente, por me angazhim të drejtpërdrejtë me familjet, fëmijët gradualisht hyjnë në procesin arsimor dhe rregullisht i frekuentojnë qendrat ditore për fëmijët e rrugës.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->