Министерката Шахпаска го посети поранешниот Детски дом „11 октомври“ кој прераснува во современ центар за социјални услуги

Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска денеска го посети Детскиот дом  „11 октомври“ , кој со процесот на деинституционализација  го промени начинот на грижа за децата без родители и родителска грижа од институционален во грижа заснована на групни домови во заедницата.

 

Целта на денешната посета на министерката Шахпаска беше увид во активностите за пренамена на овој објект.  Во еден дел од објектот се подготвува да отпочне со работа Центар за поддршка на згрижувачки семејства и Центар за мајки и деца, кој периодов наназад се  реновираше  во соработка со УНИЦЕФ, а со финансиска поддршка на Британската амбасада. 

Истовремено беа разгледани и просторните можности кои ги нуди објектот за развивање на нов сет на социјални услуги како поддршка на процесот на деинституционализација, а со цел нејзино  успешно спроведување.

 

Во него веќе функционира една од пилот-комисиите за функционална проценка на способностите и попреченоста на децата, согласно методологијата (МКФ) препорачана од Светската здравствена организација.

Деинституционализацијата не значи само преселба на корисниците од резиденцијалните институции во згрижувачки семејства или групни домови во заедницата. Тоа е првиот, мошне важен чекор. Сега пред нас е предизвикот да ги пренамениме објектите во кои порано живееја корисници и да понудиме нови социјални услуги за граѓаните. 

 

Ministrja Shahpaska e vizitoi ish Shtëpinë e Fëmijëve “11 Tetori”, e cila shndërrohet në qendër bashkëkohore për shërbime sociale

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot e vizitoi Shtëpinë e Fëmijëve “11 Tetori”, e cila me procesin e deinstitucionalizimit e ndryshoi mënyrën e kujdesit për fëmijët pa prindër dhe kujdes prindëror nga kujdesi institucional në kujdesin e bazuar në shtëpi në grupe në komunitet.

Qëllimi i vizitës së sotme të ministres Shahpaska ishte inspektimi i aktiviteteve për shndërrimin e këtij objekti. Në një pjesë të objektit përgatitet të fillojë me punë Qendra për mbështetjen e familjeve kujdestare dhe Qendra për nënat dhe fëmijët që kohët e fundit është rinovuar në bashkëpunim me UNICEF-in, dhe me mbështetjen financiare të Ambasadës Britanike.

Në të njëjtën kohë, u shqyrtuan edhe mundësitë hapësinore që i ofron objekti për zhvillimin e një game të re të shërbimeve sociale, si mbështetje në procesin e deinstitucionalizimit, që ka për qëllim zbatimin e suksesshëm.

Në të tashmë funksionon njëra nga pilot-komisionet për vlerësimin funksional të aftësive dhe pengesës së fëmijëve, sipas metodologjisë (MKF), e rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë.

Deinstitucionalizimi nuk do të thotë vetëm zhvendosje e përfituesve nga institucionet rezidenciale në familjet kujdestare ose shtëpi në grupe në komunitetit. Ky është hapi i parë, shumë i rëndësishëm. Tani kemi sfidën për të shndërruar objektet në të cilat më parë kanë jetuar shfrytëzuesit dhe të ofrojmë shërbime të reja sociale për qytetarët.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->