Министерката Шахпаска се сретна со родителите и здруженијата на деца/лица со попреченост

Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска денеска оствари средба со родителите и здруженијата за деца/лица со попреченост во однос на барањата кои беа доставени до сите учесници во пред изборниот процес. За овие барања беше потпишана изјава за давање согласност за промена на законски и подзаконски акти кои се однесуваат на оваа целна група, а е со цел нивно вклучување во општеството и подобрување на нивниот живот и здравје.

На средбата беа разгледани детално сите поединечни барања на здруженијата и родителите за кои е дадена согласност во изјавата и се утврди временски рок и начин на реализација на истите.

Министерката Шахпаска се заложи за реализација на нивните барања и подигнување на заштитата на правата на повисоко ниво како и обезбедување на социјални услуги во локалните заедници.

 

Таа воедно отворено ги покани на активно учество во работните групи за реализација на нивните барања кои се составен дел од потпишаната изјава.

Двете страни изразија подготвеност на понатамошна соработка со цел унапредување на правата на децата/лицата со попреченост.

 

Ministrja Shahpaska u takua me prindërit dhe shoqatat e fëmijëve/personave me aftësi të kufizuara

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot u takua me prindërit dhe shoqatat e fëmijëve/personave me aftësi të kufizuara në lidhje me kërkesat që u janë dorëzuar të gjithë pjesëmarrësve në procesin parazgjedhor. Për këto kërkesa u nënshkrua deklaratë për dhënien e pëlqimit për ndryshimin e ligjeve dhe akteve nënligjore që i referohen këtij grupi të synuar, dhe ka për qëllim përfshirjen e tyre në shoqëri dhe përmirësimin e jetës dhe shëndetit të tyre.

Në këtë takim u shqyrtuan në detale të gjitha kërkesat individuale të shoqatave dhe prindërve për të cilët është dhënë pëlqim në deklaratë dhe u përcaktua afati kohor dhe mënyra e realizimit të tyre.

Ministrja Shahpaska u zotua për realizimin e kërkesave të tyre dhe ngritjen e mbrojtjes së të drejtave në nivel më të lartë, si dhe për sigurimin e shërbimeve sociale në bashkësitë lokale.

Ajo gjithashtu i ftoi hapur për pjesëmarrje aktive në Grupet e punës për realizimin e kërkesave të tyre, që janë pjesë integrale e deklaratës së nënshkruar.

Të dy palët shprehën gatishmërinë për bashkëpunim të mëtejshëm në mënyrë që të avancojnë të drejtat e fëmijëve/personave me aftësi të kufizuara. ​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->