МТСП: 2.631 лице се стекнаа со социјална пензија  

Од почетокот на спроведувањето на социјалната реформа до сега 2.631 лице се стекнаа со правото на користење на социјална пензија предвидена со законската регулатива за социјална сигурност на стари лица. Месечниот надоместок изнесува околу 6.000 денари, средства со кои социјално се обезбедуваат лицата над 65 години коишто немаат други извори на егзистенција.

Право на социјална пензија имаат сите лица коишто се државјани на Република Северна Македонија најмалку 15 години и не примаат старосна пензија, вклучувајќи ги и лицата без ден работен стаж.

За домаќинствата каде што и мажот и жената ги исполнуваат условите за користење на социјална пензија месечниот надоместок го користи само еден член, бидејќи станува збор за право од социјалната заштита и не е поврзано со ПИО.

Министерството за труд и социјална политика ги повикува сите граѓани и граѓанки коишто ги исполнуваат условите предвидени со законската регулатива да поднесат барање за остварување на социјална пензија во месно надлежните центри за социјални работи.

Со воведувањето на социјалната пензија за повозрасните лица како Влада уште еднаш потврдуваме дека подеднакво се грижиме за сите граѓани. Секој од нас заслужува достоинсвен живот во општетсвото, бидејќи сите заеднички сме допринеле во неговото градење.

MPPS: 2.631 persona kanë fituar pension social

Prej fillimit të zbatimit të reformës sociale deri më sot 2.631 persona kanë fituar të drejtën e shfrytëzimit të pensionit social, të paraparë me rregullativën ligjore për siguri sociale të personave të moshuar. 

Kompensimi mujor arrin rreth 6.000 denarë, mjete sociale me të cilat sigurohen personat e moshës mbi 65 vjeç të cilët nuk kanë burime të ekzistencës. Të drejtë të pensionit social kanë të gjithë personat që janë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut së paku 15 vjet dhe që nuk kanë pension pleqërie, duke përfshirë edhe personat pa asnjë ditë stazh pune.

Për amvisëritë ku edhe burri edhe gruaja i plotësojnë kushtet për shfrytëzimin e pensionit social, kompensimin mujor e shfrytëzon vetëm njëri anëtar, sepse bëhet fjalë për të drejtë nga mbrojtja sociale dhe nuk është e lidhur me SPI. 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale u bën thirrje të gjithë qytetarëve që i plotësojnë kushtet e paraparë me rregullativën ligjore të parashtrojnë kërkesë për realizimin e pensionit social në qendrat kompetente të vendit për punë sociale. Pas realizimit të pensionit social për personat më të moshuar si Qeveri edhe një herë konfirmojmë se në mënyrë të barabartë kujdesemi për të gjithë qytetarët. Secili nga ne meriton jetë dinjitoze në shoqëri, sepse të gjithë së bashku kemi kontribuuar në ndërtimin e së njëjtës.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->