МТСП: Активните мерки за вработување успешни и во услови на криза, со субвенцинирање на плати досега вработени 1.346 лица

Активните програми и мерки за вработување и во услови на криза им овозможуваат на компаниите полесно да ангажираат работници. Пазарот на труд функционира и покрај економските предизвици, вработувањата не се запрени. Над илјада работни места се поддржани само со една мерка од Оперативниот план за вработување “Субвенционирање на плати“ , за која компаниите покажаа исклучителен интерес.

Агенцијата за вработување досега распиша два јавни огласи за мерката, на почетокот на март и кон крајот на месец мај. Досега се потпишани договори со 1.042 компании за вработување на вкупно 1.346 лицa.

Финансискта поддршка е така дизајнирана што поттикнува вработување на млади лица и се настојува да се постигне еднаква родова застапеност. Со овие два огласи, поддржани се вработувања на 663 лица до 29 годишна возраст и на 663 жени. Финансиската помош за новоотворените работни места досега изнесува 302.556.000 денари.

Кај субвенционирањето на плати поддршката може да биде 3, 6 или 12-месечна. Се субвенционира бруто плата од 19.000 денари по лице. Со најголемата поддршка, фирмата добива неповратни 228.000 денари за вработување на едно лице, кое работодавачот има обврска да го задржи на работа вкупно 30 месеци.

Интересот на компаниите за отворање нови работни места со користење на мерката субвенционирање на плата ги надмина првично планираните средства и опфат на корисници. Затоа, Агенцијата за вработување ќе објави нов оглас.

Секое работно место е важно. Искористеноста на мерките од Оперативниот план за вработување покажува дека мерките се добро дизајнирани и насочени кон поддршка на невработените и компаниите. Продолжуваме да се грижиме за сите.

 

MPPS: Masat aktive për punësim të suksesshme edhe në kushte të krizës, me subvencionimin e pagave deri më tani janë punësuar 1.346 veta

Masat dhe programet aktive për punësim edhe në kushte të krizës u mundësojnë kompanive që më lehtë të angazhojnë punëtorë. Tregu i punës funksionon dhe, edhe krahas sfidave ekonomike, punësimet nuk janë ndërprerë. Mbi një mijë vende pune janë mbështetur vetëm me një masë të Planit operativ për punësim “Subvencionim i pagave”, për të cilën masë kompanitë kanë shfaqur interes të jashtëzakonshëm.

Agjencia e Punësimit deri më tani ka publikuar dy shpallje publike për masën, në fillim të marsit dhe kah fundi i muajit maj. Deri më tani janë nënshkruar kontrata me 1.042 kompani për punësimin e gjithsej 1.346 vetave.

Mbështetja financiare është dizajnuar në atë mënyrë që nxitë punësimin e të rinjve dhe bën përpjekje që të arrihet përfaqësim i drejt gjinor. Me këto dy shpallje është mbështetur punësimi i 663 vetave deri në moshën 29 vjeçare dhe i 663 grave. Ndihma financiare për vendet e reja të hapura të punës deri më tani arrin 302.556.000 denarë.

Tek subvencionimi i pagave mbështetja mund të jetë 3, 6 dhe 12 mujore. Subvencionohet paga bruto prej 19.000 denarë për një person. Me mbështetjen më të madhe kompania fiton 228.000 denarë të pakthyeshme për punësimin e një personi, që punëdhënësi obligohet ta mbajë në punë gjithsej 30 muaj.

Interesi i kompanive për hapjen e vendeve të reja të punës, duke shfrytëzuar masën e subvencionimit të pagave, i tejkaloi mjetet fillestare të planifikuara dhe përfshirjen e shfrytëzuesve. Agjencia e Punësimit do të publikojë shpallje të re.

Secili vend punë është i rëndësishëm. Shfrytëzimi i masave të Planit Operativ për punësim po tregon se masat janë dizajnuar mirë dhe të njëjtat janë orientuar në mbështetjen e të papunëve dhe kompanive. Vazhdojmë të kujdesemi për të gjithë. ​

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->