МТСП: Со граѓанските организации и инспекторатите го координираме спроведувањето на мерките за справување со кризата 

Заменичката на претседателот на Владата задолжена за економски прашања Мила Царовска и дополнителната заменик министерка за труд и социјална политика Санела Шкријељ одржаа редовен координативен состанок со граѓанските организации и со претставници на инспекторатите.

 

 

На состанокот се дискутираше за активностите поврзани со работењето на Министерството за труд и социјална политика и спроведувањето на мерките и препораките на Владата во делот на заштита на работничките права, инспекциските надзори, почитувањето на протоколите од страна на работниците и компаниите како и за можностите за користење на државна помош.

На состанокот беше нагласено дека институциите на системот непречено функционираат со цел да се обезбеди баланс во заштитата на работниците и поддршката на работодавачите. Граѓанските организации беа охрабрени да ги пријавуваат сознанијата за кршење на работничките права и непочитување на мерките.

 

MPPS: Me organizatat civile dhe Inspektoratet jemi duke e koordinuar zbatimin e masave për ballafaqim me krizën

Zv/kryeministrja e Qeverisë e ngarkuar për Çështje Sociale, Mila Carovska dhe zv/ministrja plotësuese për Punë dhe Politikë Sociale Sanella Shkrijel kanë zhvilluar takim të rregullt me organizatat civile dhe me përfaqësuesit e Inspektorateve.

Në këtë takim është diskutuar për aktivitetet që ndërlidhen me punën e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe zbatimit të masave dhe rekomandimeve të Qeverisë në sferën e mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve, inspektimet, respektimit të protokolleve nga punëdhënësit dhe kompanitë dhe për mundësitë për shfrytëzimin e ndihmës shtetërore.

Në këtë takim u theksua se institucionet e sistemit funksionojnë në mënyrë të papenguar me qëllim që të sigurohet balans në mbrojtjen e punëtorëve dhe mbështetjen e punëdhënësve. Organizatat civile u inkurajuan që t’i denoncojnë rastet me shkeljen e të drejtave të njeriut dhe lidhur me mosrespektimin e masave.

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->