Шкријељ: Нова градинка и во Лозово, овозможуваме еднакви можности за секое дете

Лозово ќе добие нова градинка. Со цел да го прошири пристапот и да го зголеми квалитетот на предучилишните услуги, Министерството за труд и социјална политика обезбеди  9,8 милиони денари за градежни работи  и 1,5 милиони денари за опрема за новата градинка. Дополнителната заменик министерка за труд и социјална политика Санела Шкријељ и градоначалникот на општина Лозово Ацо Велковски направија увид во градежните активности.

 „Сите граѓани заслужуваат достоинствен живот. Во изминатиов 2,5 годишен период покажавме грижа посебно за руралните средини, кои долго време беа запоставени. Со изградба на новата градинка во Лозово, како Влада и Министерство за труд и социјална политика покажуваме дека ниту едно дете не е заборавено“, изјави Шкријељ.

Според градоначалникот на Лозово, Велковски, новата градинка  ќе замени објект стар 50 години."Со тоа го решаваме долгогодишниот проблем и ги подобруваме условите за работа и згрижување на децата од предучилишна возраст", рече градоначалникот Велковски.

Градинката ќе биде завршена за 8 месеци.

Дополнителната заменик министерка Шкријељ додаде дека цел на интензивната инвестициона активност во објекти за предучилишни услуги е да се обезбедат еднакви можности како за децата од урбаните така и од руралните средини."Раното учење и раниот детски развој ни се многу важни. Затоа посветено работиме на зголемување на пристапот на децата до предучилишно образование, со можност за учење соодветно на возраста, каде детето е во центарот на вниманието. Активностите поврзани со инфраструктура се еден дел од процесот. Истовремено, го подобруваме и квалитетот на воспитно-образовниот процес во градинките, преку современи програми. Ги зголемивме и платите кај воспитувачките и негувателките за 26%, и се ова е инвестиција во квалитетот на предучилишното образование“, укажа Шкријељ.

За реконструкција, опремување и изградба на детски градинки во буџетот на МТСП за 2020 година издвоени се 105 милиони денари и дополнителни 15 милиони евра со помош од Светска банка.Во рамки на општинската зграда во Лозово веќе функционира Канцеларијата за социјални работи. Жителите на Лозово веќе не се принудени да одат до Свети Николе за да поднесат барање за социјална помош или друго право и услуга од социјална заштита. За сите нивни потреби секојдневно во Канцеларијата во Лозово, има стручен работник што ги прима барањата и ги советува.

Shkrijel: Kopsht i ri edhe në Llozovo, mundësojmë shanse të barabarta për çdo fëmijë 

Llozovo do të bëhet me kopsht të ri. Me qëllim që të zgjerohet qasja dhe të rritet cilësia e shërbimeve parashkollore, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale siguroi 9.8 milionë denarë për punë ndërtimore dhe 1.5 milionë denarë për pajisjen e kopshtit të ri. Zëvendësministrja plotësuese e Punës dhe Politikës Sociale Sanela Shkrijel dhe kryetari i kësaj komune, Aco Vellkovski, kanë inspektuar aktivitetet ndërtimore. 

“Të gjithë qytetarët meritojnë jetë dinjitoze. Gjatë periudhës se kaluar 2.5 vjeçare treguam kujdes sidomos në mjediset rurale, të cilat një kohë të gjatë ishin anashkaluar. Me ndërtimin e kopshtit të ri në Llozovo, si Qeveri dhe Ministri i Punës dhe Politikës Sociale treguam se asnjë fëmijë nuk do të mbetet në harresë”, deklaroi Shkrijel. 

Sipas kryetarit të kësaj komune, Vellkovski, kopshti i ri do të zëvendësojë objektin e vjetër 50 vjeçar. “Me këtë jemi duke e zgjidhur problemin shumëvjeçar dhe jemi duke i përmirësuar kushtet për punë dhe përkujdesje të fëmijëve të moshës parashkollore”, deklaroi Vellkovski. 

Kopshti do të përfundohet për 8 muaj.  

Zëvendësministrja plotësuese Shkrijel ka shtuar se qëllimi i aktiviteteve intensive të investimit në objekte për shërbime parashkollore është të sigurohen mundësi të barabarta për fëmijët e mjediseve urbane dhe rurale. “Të mësuarit e hershëm dhe zhvillimi i hershëm i fëmijëve për ne janë shumë të rëndësishme. Prandaj, po punojmë me përkushtim për rritjen e qasjes së fëmijëve në arsimin parashkollor, me mundësi për të mësuarit sipas moshës, ku fëmija është në qendër të vëmendjes. Aktivitetet që ndërlidhen me kulturën janë një pjesë e procesit. Njëkohësisht, jemi duke e përmirësuar edhe cilësinë e procesit edukativo-arsimor në kopshte, përmes programeve moderne. I kemi rritur edhe pagat për edukatoret dhe përkdhelëset për 26% dhe e gjithë kjo bëhet për të rritur cilësinë e edukimit parashkollor”, ka nënvizuar Shkrijel. 

Për rekonstruktimin, pajisjen dhe ndërtimin e kopshteve të fëmijëve në buxhetin e MPPS-së për vitin 2020 janë ndarë 105 milionë denarë dhe 15 milionë euro shtesë me ndihmën e Bankës Botërore. Në kuadër të ndërtesës së komunës në Llozovo do të funksionojnë edhe Zyra për punë sociale. Banorët e Llozovës tashmë nuk do të jenë të detyruar të shkojnë deri në Sveti Nikole për të parashtruar kërkesë për ndihmë sociale apo të drejtë ose shërbim tjetër nga mbrojtja sociale. Për nevojat e tyre çdo ditë në këtë Zyre në Llozovo do të kemi punonjës profesional që do t’i pranojë kërkesat dhe do t’i këshillojë. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->