Светска банка ја препозна социјалната реформа како позитивен пример во регионот

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска се сретна со директорот за социјална заштита во Светска Банка Михал Рутковски и неговиот тим при официјалната посета на Вашингтон, САД. На средбата Царовска и Рутковски разговараа за успешната имплементација на социјалната реформа во Северна Македонија. Министерката Царовска рече дека приорите на Министерството за труд и социјална политика е да продолжи со спроведување на процесите коишто носат до подобри услови за живот и благосостојба на граѓаните.

Рутковски  потенцираше дека Светска банка е подготвена да продолжи со силна поддршка во реформските процеси во социјалната заштита и дека Северна Македонија токму по оваа реформа е препознаена како позитивен пример во регионот.

Посетата на Вашингтон министерката Царовска ја искористи и за средба со потпретседателката  за човечки капитал на Светска банка Анет Диксон. Царовска и Диксон разговараа за потребата Северна Македонија да донесе Национална стратегија за вложување во човечкиот капитал.

На средбата беше потенцирано дека државата веќе работи на подобрување на човечкиот капитал со спроведување на длабоки и тековни реформи. Овие реформи се од суштинско значење за инклузивен раст,  бидејќи обезбедуваат еднакви можности за најранливите, како и вложување во раниот детски развој.

Министерката Царовска учествува на обуките за социјална работа и заштита коишто се одржуваат во Светска банка. Царовска претходно имаше воведно обраќање на министерската панел дискусија  „Политичко економски фактори во реформите и спроведувањето на социјалната заштита“  во седиштето на Светска банка во Вашингот.

Banka Botërore e ka njohur reformën sociale si shembull pozitiv në rajon

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, është takuar me drejtorin për mbrojtje sociale në Bankën Botërore, Mihaill Rutkovski dhe me ekipin e tij gjatë vizitës zyrtare në Uashington të SHBA-ve. Në këtë takim të dy bashkëbiseduesit kanë biseduar rreth implementimit të suksesshëm të reformës sociale në Maqedoninë e Veriut. Ministrja Carovska ka theksuar se prioritet i MPPS-së është të vazhdojë me zbatimin e proceseve që sjellin kushte më të mirë për jetë dhe mirëqenie të qytetarëve. Rutkovski ka potencuar se Banka Botërore është e gatshme të vazhdojë me mbështetje të fuqishme në proceset reformuese në mbrojtjen sociale dhe se Maqedonia e Veriut pikërisht përmes kësaj reforme njihet si shembull pozitiv në rajon.

Ministrja Carovska vizitën në Uashington e ka shfrytëzuar edhe për takim me nënkryetaren për kapital njerëzor pranë Bankës Botërore, Anet Dikson. Carovska dhe Dikson kanë biseduar për nevojat që Maqedonia e Veriut të miratojë strategji nacionale për investim në kapitalin njerëzor.  Në takim u potencua se shteti tashmë punon edhe në përmirësimin e kapitalit njerëzor duke zbatuar reforma të thella dhe të vazhdueshme. Këto reforma kanë rëndësi thelbësore për rritje inkluzive, sepse sigurojnë mundësi të barabarta për më rrezikuarit, si dhe investim në zhvillimin fëmijëror. 

Ministrja Carovska merr pjesë në trajnimet për punë dhe mbrojtje sociale, që po mbahen në Bankën Botërore. Carovska paraprakisht kishte fjalim hyrës në panel diskutimin ministror “Faktorët politiko-ekonomik në reformat dhe zbatimit i mbrojtjes sociale” me seli në Bankën Botërore në Uashington.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->