Social Services Improvement Project -SSIP

Проект за подобрување на социјалните услуги

Почитувани, на следниот линк можете да доставуваате прашања, коментари, сугестии и /или жалби во врска со Проектот за подобрување на социјалните услуги, на кои Министерството за труд и социјална политика ќе обезбеди повратна информација на Вашите барања (прашања, предлози, коментари, сугестии и жалби).


Линк кон модулот за прашања и сугестии: http://ssip.mtsp.gov.mk

Јавни повици/Огласи/Notices 

Повик за понуди за изградба на детска градинка  во општина Кавадарци, Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1


Повик за јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни  за активностите  за изградба на нова градинка   во Општина Неготино во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги 

 -  Дневен ред

-  Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти "Категорија Б+" ПРОЕКТ-    Изградба на нова градинка- Општина Неготино

-  Initial Limited Environmental аnd Social Impact Assessment Project " Category B +" -Construction of new kindergarten in the Municipality of Negotino

 

Повик за јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни  за активностите  за изградба на нова градинка  во Општина Кисела Вода во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги 

-  Дневен ред

- Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти "Категорија Б+" ПРОЕКТ-    Изградба на нова градинка- Кисела Вода

- Initial Limited Environmental аnd Social Impact Assessment Project " Category B +" -Construction of new kindergarten in the Municipality of Kisela Voda

 

Повик за јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни  за активностите  за изградба на нова градинка  во Општина Кочани во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги 

- Дневен ред

- Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти "Категорија Б+" ПРОЕКТ-    Изградба на нова градинка- Општина Кочани

- Initial Limited Environmental аnd Social Impact Assessment Project " Category B +" -Construction of new kindergarten in the Municipality of Kocani


 

Подготовка на основни  проекти за доградба и надградба на градинки во општините: Гостивар, Карпош и Пробиштип


Оглас реф.бр.MK/SSIP # 2.1.2.2
Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 2.1.2.2

26.07.2019

Барање за изразување на интерес за ПОДГОТОВКА НА ОСНОВНИ  ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ГРАДИНКИ ВО ОПШТИНИТЕ: АРАЧИНОВО, БИТОЛА, ЛИПКОВО И ВАЛАНДОВО

Оглас реф бр. MK/SSIP # 2.1.2.1

Проектни задачи-реф бр. MK/SSIP # 2.1.2.1

 


 

Дизајн и имплементација на јавна кампања и за поддршка во спроведување на теренски активности вклучувајќи и активности за вклучување на граѓани/Design and Implementation of Public Awareness Campaign and Support in conducting Project Outreach Activities including Citizen Engagement activities

Оглас реф.бр. MK/SSIP # 3.2.5

RoEI ref.no. MK/SSIP # 3.2.5

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 3.2.5

 


 

Компанија за проценка за потребите од социјални услуги  

Оглас реф бр. MK/SSIP # 1.2.13

Проектни задачи -MK/SSIP # 1.2.13

 


 

Компанија за поддршка во спроведување на теренски активности вклучувајќи и активности за вклучување на граѓани Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP #3.2.7

Проектни задачи -MK/SSIP # 3.2.7

 


 

Комапанија за  психо-социјална поддршка на корисниците на Гарантирана минимална помош  наменета да го поттикне и помогне процесот на вклучување на овие лица на пазарот на трудот Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP #1.1.4

Проектни задачи -MK/SSIP # 1.1.4

 


 

Консултант за подготовка на методологија за пресметка на цени за воспоставување и давање на социјални услуги Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP # 1.2.12

Проектни задачи -MK/SSIP # 1.2.12

 

Компанија за проценка за потребите од социјални услуги Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP # 1.2.3

Проектни задачи -MK/SSIP # 1.2.3

 

Дизајнер за ентериери Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP # 3.1.22

Проектни задачи -MK/SSIP # 3.1.22

 

Локален консултант за поддршка на меѓународниот консултант за изработка на нормативи и стандарди за воспоставување и давање на социјални услуги Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP #1.2.10 

Проектни задачи -MK/SSIP # 1.2.10

 

International consultant for Norms and Standards for Establishing and Providing Social Services Завршено

RoEI-ref.no. MK-MLSP-94594-CS-INDV-129 

TOR -ref.no. MK-MLSP-94594-CS-INDV-129

 

Јавен повик до општините и општините во Градот Скопје во Република Македонија за апилицирање за грант за креирање на дополнителни места во предучилишните установи преку изградба на нови градинки и преку доградби и адаптации на постојни објекти Завршено

ЈАВЕН ПОВИК

Формулар за аплицирање 

 

International Consultant in Social Infrastructure and Preschool Design Завршено

RoEI-ref no.  MK-MLSP-76981-CS-INDV-228

TOR-ref no.  MK-MLSP-76981-CS-INDV-228

 

Social Safety Nets Assessment Завршено

RoEI-ref.no. MK-MLSP-94593-CS-INDV-113

TOR -ref.no. MK-MLSP-94593-CS-INDV-113

 

Информатичар Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP # 3.1.16

Проектни задачи -MK/SSIP # 3.1.16

 

Координатор за развој на социјални услуги Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP # 3.1.4

Проектни задачи -MK/SSIP # 3.1.4

TOR -ref.no. MK/SSIP # 3.1.4

 

 

Барање за изразување на интерес за позиција  “Експерт за животна средина и социјални прашања ” (реф.бр. MK/SSIP # 3.1.20) - Завршено

Оглас 3.1.20

TOR 3.1.20

Барање за изразување на интерес за позиција  “Бизнис аналитичар ” (реф.бр. MK/SSIP # 3.1.23) - Завршено

Оглас 3.1.23

TOR 3.1.23

Барање за изразување на интерес за позиција  “Информатичар во Одделението за анализа, евалуација и следење во рамките на Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија ” (реф.бр. MK/SSIP # 1.3.6) - Завршено

Оглас 1.3.6

TOR 1.3.6


Известувања за доделување на договор/Contract award notices

Известувања за доделување на договор/Contract award notice реф.бр. MK/SSIP # 1.2.13

Главни документи на проектот/Main project documents

 

 

Контакт лица:  


Проектен менаџер  

Елизабета Куновска
Телeфон : ++ 389 76 456-124
Е-пошта: EKunovska@mtsp.gov.mk    

Менаџер за набавки  

Сања Андовска
Телeфон : ++ 389 75 359-205
Е-пошта: sanja.andovska@mtsp.gov.mk    

Финансиски менаџер 

Оливера Крстеска 

Телeфон : ++ 389 75 359-204
Е-пошта: okrsteska@mtsp.gov.mk