Инспекциски надзор 

Министерството спроведува инспекциски надзор над спроведувањето и примената на законите и другите прописи во областа на социјалната заштита, над установите за социјална заштита и другите правни и физички лица кои вршат одредени работи од социјална заштита како професионална дејност.

Инспекцискиот надзор опфаќа:

Повеќе

Програми и документи

Годишен извештај за извршените инспекциски надзори и спроведените едукации во областа на социјалната заштита

Квартални извештаи за извршените инспекциски надзори и спроведените едукации во областа на социјалната заштита

2016 година

2015 година

2014 година

Донесени инспекциски акти